Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Факультет має широкі можливості розвитку нових глузей знань і сьогодні готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями підготовки бакалавр, спеціаліст та ступенем магістр.

На факультеті проводиться підготовка бакалаврів за 3 галузями знань та спеціальностями:

· Галузь знань 13 Механічна інженерія

Код спеціальності 131 Прикладна механіка

Код спеціальності 133 Галузеве машинобудування

· Галузь знань 27 Транспорт

Код спеціальності 274 Автомобільний транспорт

Код спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний)

· Галузь знань 18 Виробництво та технології

Код спеціальності 184 Гірництво (спеціалізації: «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», «Збагачення корисних копалин»).

Розроблені навчальні плани всіх спеціальностей ММФ з урахуванням змін, що відповідають потребам сучасного розвитку науки і техніки та нормативним вимогам. Забезпечено виконання вимог навчальних планів кафедрами та викладачами. Постійно ведеться робота з кадрового забезпечення навчального процесу.

Термін навчання підготовки бакалаврів випускників технікумів 3 роки.

Рекламний банер 

Плакат

Перелік шифрів, напрямків, спеціальностей ММФ

© 2006-2020 Інформація про сайт