Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

ДЕРЖАНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ПАМ’ЯТКА  СТУДЕНТУ

Студент, згідно з Законом України "Про вищу освіту” та правилами внутрішнього трудового розпорядку НГУ, бере на себе зобов’язання:

 • дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»;

 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

 • виконувати вимоги освітньої програми;

 • виконувати накази і розпорядження адміністрації;

 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

 • підвищувати свій загальнокультурний рівень;

 • додержуватися традицій вузу, загальноприйнятих норм поведінки;

 • примножувати славу університету;

 • дбайливо ставитися до майна університету;

 • дотримуватися ділового дресс-коду;

 • своєчасно інформувати деканат про неможиливість через поважні причини відвідувати навчальні заняття.

  Студент має право на:

ПАМ’ЯТКА  СТУДЕНТУ

 

© 2006-2019 Інформація про сайт